Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Σχετικά με το ΠΜΣ

Έρευνα και καινοτομία των Αγγειακών προσπελάσεων

Το ΠΜΣ των αγγειακών προσπελάσεων της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ενσωματώνει την κλινική εμπειρία και την ερευνητική καινοτομία, χρησιμοποιώντας τις πλέον εξελιγμένες χειρουργικές μεθόδους ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους αιμοκαθαιρομένους ασθενείς. 

Γεώργιος Σ. Γεωργιάδης
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση των πτυχιούχων στο επιστημονικό πεδίο των Αγγειακών προσπελάσεων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

Kατάρτιση – Eξειδίκευση

Η κατάρτιση – εξειδίκευση νέων ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων στην εξάσκηση και χειρουργική κατάρτιση των διαφόρων ενναλακτικών και διαφορετικών τεχνικών των αγγειακών προσπελάσεων (υβριδικών, σύνθετων και ενδαγγειακών) σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Επιστημονική και ερευνητική προσέγγιση

Η ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση από επιστημονική και ερευνητική οπτική της φυσιολογίας και αιμοδυναμικής του νεφρικού συστήματος, της παθοφυσιολογίας της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα δημιουργίας αγγειακών προσπελάσεων ώστε να επιτευχθεί μία βιώσιμη οδός αιμοκάθαρσης στους ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο, όπως επίσης και οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί ιατρικοί χειρισμοί, με γνώμονα τις κλινικές επιπτώσεις στους ασθενείς αυτούς.

Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών

Η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και χειρουργικών τεχνικών πάνω σε προενταξιακούς και αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η σύγκριση των νέων χειρουργικών τεχνικών με τις παλαιότερες ήδη χρησιμοποιούμενες, η οποία θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιατρικής εκπαίδευσης και κλινικής πρακτικής, σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Κάλυψη κενού

Η κάλυψη του κενού μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της λήψης των χειρουργικών και κλινικών ειδικοτήτων, όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε ασθενείς θεωρείται απαραίτητη

Παροχή γνωστικού υπόβαθρου

Η παροχή του γνωστικού υπόβαθρου για την εξοικείωση με τα ανατομικά στοιχεία και τις ανατομικές δομές (ανατομία αρτηριακού και φλεβικού συστήματος), που είναι δυσδιάκριτες κατά την ώρα της χειρουργικής και της κλινικής πράξης, θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να θεμελιώσει την αναβάθμιση και κατοχύρωση της επιστημονικής του κατάρτισης

Eκπαίδευση νέων επιστημόνων ιατρών

Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων ιατρών στο προεγχειρητική αλλά και μετεγχειρητική εκτίμηση και αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με στόχο την έγκαιρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των αγγειακών προσπελάσεων με δυσλειτουργία.

Δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού, εκπαιδευτικού προσωπικού

Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού, εκπαιδευτικού προσωπικού στις αγγειακών προσπελάσεις ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, με γνώσεις και δεξιότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτατο φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και σε όλα τα πεδία του χώρου των επαγγελμάτων υγείας, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο σύστημα παροχής υγείας και στην ιατρική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αγγειακή Προσπέλαση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου».

Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων Νοσηλευτικής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 60. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄)